Praktijk voor healing en persoonlijke coaching

Wet bescherming persoonsgegevens-AVG

Pe25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. 

Om u goed van dienst te kunnen zijn is het belang
rijk dat ik uw situatie goed begrijp en een aantal gegevens voor mezelf vastleg. De gegevens zijn beveiligd en ik ben de enige die ze kan inzien. U hebt zelf recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens. Wat betreft de mails die aan u gezonden worden is het uw eigen verantwoordelijkheid. Mails welke door mij verzonden zijn worden bewaard in een beveiligde omgeving.

Een overzicht van de gegevens die ik bewaar.

Persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, email, geboortedatum.

Als het in het belang is van de behandeling leg ik het volgende vast: Huisarts, evt. specialist, geloofsovertuiging, gezondheid, mogelijk stafrechtelijke gegevens, beroep, andere behandelaar(s), leefsituatie, klachten/ reden voor komst

Is er een reguliere diagnose gesteld? Zoja, welke?                                                                Medische geschiedenis, gebruik van medicatie/ drugs/ alcohol.                              Familieverhoudingen: vader, moeder, broers, zussen, kinderen, erfelijkheidsfactoren, ondersteuning van familie/ vrienden.                                                                                            Eerdere ondernomen stappen om de problemen op te lossen. Eet/ slaappatroon.                    Wat de cliënt zelf wil bereiken met de behandelingen.

Doeleinde voor de vastlegging van de persoonsgegevens:

1. Dossierplicht: op gond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zogvelene verplicht om een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn: de hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO, dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling.

3. Beroepsgeheim: Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. 

4. Minderjarigen: Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12 en 16 jaar zelf of samen met de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Voorafgaand aan de behandeling is bij kinderen tot 16 jaar toestemming van beide ouders/ voogden vereist

Behandelovereenkomst- voorwaarden- vertrouwelijkheid van de therapie              

  • De therapeut is gehouden aan de SBLP en RBCZ beroepscode. 
  •  De therapeut stelt het belang van de cliënt centraal in de therapie.
  •  De cliënt dient alle voor een optimale behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar/ therapeut. Inhoudelijke informatie vanuit therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de client daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. 
  • De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn/ haar dossier. Het recht op wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens
  • Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.